ANBI status

1. Naam van de instelling: INGEBORG DOUWES STICHTING

2. Het RSIN cq. fiscaal nummer: 816044120

3. Post- en bezoekadres: Stadhouderskade 40, 1071 ZD Amsterdam

4. Doelstelling:

De Ingeborg Douwes Stichting is opgezet met als doel het werven van fondsen en middelen ter ondersteuning van psychosociale zorg aan patiënten en hun families die worden geconfronteerd met de ziekte kanker, in de breedste zin van het woord! Wij steunen initiatieven die gericht zijn op de hulpverlening en begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten door middel van psychosociale zorg. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor de gehele mens, voor zowel lichaam als geest.

Structureel wordt ook steun gegeven aan het ‘Ingeborg Douwes Centrum’ in Amsterdam. Hier wordt professioneel psychosociale zorg en therapie gegeven. Dit is het enige centrum binnen de grootste concentratie van mensen in Nederland, rayon Amsterdam en omstreken.

Wij richten ons op projecten met als doel het ‘belang en bewustwording’ van de psychosociale zorg te vergroten en in brede kring onder de aandacht te brengen, zoals het financieren van studies om de bewijslast voor dit onderdeel van het zorgstelsel te onderbouwen.

Ook streven wij naar de haalbaarheid om de psychosociale zorg ‘geografisch’ te spreiden en een landelijke dekking te organiseren. Bovendien zou deze vorm van ‘groene energie’ (psychosociale zorg en therapie) voor iedereen in Nederland beschikbaar moeten zijn en blijven via het zorg-basispakket. Bij zorgverzekeraars wordt aangedrongen op een permanente dekking.

5. Hoofdlijnen beleidsplan:

Wij streven naar de doelstellingen zoals hierboven beknopt weergegeven. In tred met de economische marktontwikkelingen is het beleid er ook op gericht om de kosten van fondsenwerving te beperken. Ondertussen wordt in samenwerkingsverbanden o.a. met het overkoepelend orgaan IPSO (Inloophuizen en Psycho-oncologische Samenwerking en Ondersteuning) gezocht naar een betere toekomst. In goed en direct overleg met KWF-kankerbestrijding en o.a. Cancer Center Amsterdam (CCA-VU medisch centrum) kunnen wij bovendien gericht op zoek naar oplossingen. Het instellen van een ‘Ingeborg Douwes Prijs’ voor grote verdienste op het gebied van psychosociale therapie en zorg is een plan, waardoor de maatschappelijke bekendheid voor dit belangrijke gebied in de zorg zal worden versterkt.

Zeer recent is de Stichting Marathon 365 opgegaan in de ‘uitvoerende’ Ingeborg Douwes Stichting waarmee de slagkracht naar de toekomst wordt vergroot. In 2014 wordt een directeur aangesteld om zich permanent aan onze doelstellingen te wijden. Vanwege het samengaan van beide stichtingen is een nieuw speerpunt vastgesteld: het uitwerken en in bedrijf stellen van een nationaal meld- en actiepunt voor de psycho-oncologische zorg. Het doel is om deze ontwikkeling in goed en zoveel mogelijk overleg te doen met de juiste instanties in het veld.

6. De functies en namen van de bestuurders:

Voorzitter: de heer Evert J.M. Douwes
Secretaris: de heer Paul P.A. Beerkens
Penningmeester: mevrouw M.A.V.E. Dreesmann

7. Het beloningsbeleid:

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in welke zin dan ook. Alle bestuursleden leveren hun werk volledig pro deo.

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De Ingeborg Douwes Stichting (IDS) is reeds 13 jaar actief op het terrein van de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Op jaarbasis worden diverse projecten financieel ondersteund en soms begeleid. Een jaarlijkse bijdrage gaat naar het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam (een afdeling van het Sint Lucas Andreas ziekenhuis), toonaangevend op het gebied van psychosociale therapie en zorg in Amsterdam en omstreken. Elke maand is er overleg met instanties binnen deze sector om de huidige zorgverlening te stimuleren en een toekomst perspectief in kaart te brengen. Veel wordt ondernomen achter de schermen, maar vanaf 2014 zal IDS ook een gezicht naar buiten brengen via de intenties om het landelijke meld- en actiepunt voor psychosociale zorg vorm te geven.

9. Financiële verantwoording:

De jaarrekening 2013, inclusief rapport en jaarverslag, worden apart vermeld op onze website en compleet weergegeven. De controle wordt jaarlijks uitgevoerd door een onafhankelijk accountant: WITh Accountants B.V. uit Sliedrecht. Zij specialiseren zich op non-profit organisaties en wij als stichtingsbestuur erkennen de verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de voor Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.