Doelstelling

De IDS is een particulier initiatief dat is opgezet met als doel het werven van fondsen en middelen ter ondersteuning van psychosociale zorg aan patiënten en hun families die worden geconfronteerd met de ziekte kanker in de breedste zin van het woord.

Deze gedachte vertaalt zich voor de Stichting naar de volgende concrete doelstellingen:

  • Het werven van fondsen en middelen om daarmee initiatieven te kunnen steunen die gericht zijn op de hulpverlening en begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten door middel van psychosociale zorg. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor de gehele mens, voor zowel lichaam als geest.
  • De steun aan het, in 2002 geopende, Ingeborg Douwes Centrum (IDC) betreft de eerste prioriteit van de Stichting.
  • Tevens is het uitdrukkelijke streven van de Stichting om haar financiële basis zodanig uit te breiden, dat zij naast de directe steun aan het IDC ook ondersteuning kan verlenen aan dergelijke initiatieven op het gebied van psychosociale zorg elders in het land.
  • Daarnaast richt de Stichting zich op projecten met als doel het belang en de bewustwording van de psychosociale zorg te vergroten en in brede kring onder de aandacht te brengen, zoals het financieren van studies om de bewijslast voor dit onderdeel van het zorgstelsel te onderbouwen.

———

Als eerste project is er indertijd voor gekozen om het initiatief van het St. Lucas Andreas ziekenhuis, samen met het Integraal Kanker Centrum Amsterdam, te ondersteunen om een afdeling voor psychosociale therapie op te richten voor de regio Amsterdam. Dit resulteerde in het huidige Ingeborg Douwes Centrum, nu o.l.v. Mevr. dr. Kitty Knipscheer en dr. Rudi Butzelaar. Voor de Stichting betreft het goed functioneren en de continuïteit op lange termijn van het centrum haar voornaamste prioriteit.
Dit centrum is voor iedereen toegankelijk; zowel de patiënt als hun familieleden en naasten kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Ook is het de bedoeling dat de ziekenhuizen en de huisartsen in de regio hun patiënten naar het centrum kunnen doorverwijzen.

Kankerpatiënten doen steeds vaker een beroep op psychosociale zorg om hun eigen innerlijke kracht te stimuleren. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven, zowel emotioneel als spiritueel. De Ingeborg Douwes Stichting wil deze vorm van zorg voor iedereen toegankelijk maken. Zo is de financiering van de zorg van het IDC al opgenomen in de AWBZ. Daarnaast blijft het streven dat alle Nederlandse zorgverzekeraars psychosociale zorg opnemen in hun basispakket. Om dit te realiseren werkt de stichting nauw samen met de Stichting IPSO (Instellingen PsychoSociale Oncologie).

 Ingeborg’s principe was ook tijdens haar ziekte: “Live life to the full…”