Projectaanvragen

Algemene Richtlijnen van de Ingeborg Douwes Stichting i.v.m. aanvragen voor sponsoring of steun voor projecten

  • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op de Ingeborg Douwes Stichting. Uit hun statuten moet specifiek blijken dat zij werkzaam zijn op het terrein van de psychosociale zorg.
  • De sponsoring door de Ingeborg Douwes Stichting is alleen bedoeld voor projecten en/of organisaties die zich daadwerkelijk inzetten voor de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun familieleden.
  • Alleen instellingen of rechtspersonen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen via deze site een verzoek tot sponsoring indienen.
  • Er moet voldoende vertrouwen zijn in de totstandkoming of uitvoering van een project. Projecten moeten in principe qua omvang en tijdsduur beperkt zijn.
  • Een bijdrage van de Ingeborg Douwes Stichting moet effectief en zinvol zijn. Daarom moet in de aanvraag en de begroting een duidelijk doel en omvang worden aangegeven. Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is. Ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van de Stichting zich verhoudt tot de eigen bijdrage, de bijdragen van andere financiers/fondsen/stichtingen en mogelijke overige bijdragen zoals bijvoorbeeld subsidies, etc.
  • De Stichting financiert in principe nooit de volledige kosten van een project.
  • Het betreft uitsluitend projecten in Nederland.
  • Aanvragen mogen alleen gedaan worden door een daartoe bevoegd persoon binnen een organisatie of een afdeling. Deze bevoegdheid moet onder meer blijken uit de registratie bij de Kamer van Koophandel.
  • Aanvragen mogen niet worden ingediend door en/of op naam van een intermediair.
  • Voor specifieke aanvragen verwijzen wij naar het aanvraagformulier en de noodzakelijke gegevens die bij iedere aanvraag moeten worden overlegd.