Steunen

Teneinde onze doelstellingen te bereiken is de Stichting volledig afhankelijk van donaties en giften. Uw bijdrage in de vorm van een eenmalige storting, een jaarlijkse donatie of een lijfrenteconstructie helpt ons dit mogelijk te maken:

ABN AMRO MeesPierson
Rekening nummer 24.90.48.922
t.n.v. de Ingeborg Douwes Stichting
BIC:  ABNA NL 2A
IBAN: NL06 ABNA 0249048922

De Stichting is bovendien aangemeld als een ‘tot algemeen nut beogende instelling’ bij beschikking van artikel 24 lid 4 van de Successiewet (1956).
Sinds 1 januari 2006 ligt de wettelijke basis van de fiscale vrijstelling vast v.w.b. erfenissen in art. 32 Sw en v.w.b. schenkingen in art. 33 Sw. Beide artikelen verwijzen naar afdeling 6.9 (aftrekbare giften) en afdeling 6.33 (definities) van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Uw giften zijn hiermee fiscaal aftrekbaar.

Onze huisnotaris ondersteunt de Stichting door het verlenen van medewerking voor het gratis passeren van schenkingsakten op basis van een lijfrenteconstructie, waardoor de totale gift fiscaal aftrekbaar wordt.  Voor informatie kunt U zich wenden tot:

Notariskantoor van Limburg Stirum
Koninginneweg 2,
1217 KW  Hilversum
tel. 035-6254321
www.maatwerknotaris.nl


Een uiterst belangrijke rol spelen de grote sponsor evenementen, waarvan wij hier graag enkele bijzondere wapenfeiten vermelden:

  • De speciale avond in de studio met Ivo Niehe in 2002, om het belang van langdurige ondersteuning via ‘lijfrente regelingen’ te benadrukken.
  • De sponsoractiviteiten van de American Women’s Club of Amsterdam in 2003 en 2004 met ‘Boo at the Zoo’.
  • Het winter gala diner in januari 2005 georganiseerd door de Ladies Circle Gooyland (no. 37).
  • Het concert van de internationale groep ‘Appleton’ in Euronext in oktober 2005, georganiseerd door Entrepreneurs Fun*d*Raising.
  • Het fundraising Juni Gala op 19 juni 2006 in het Koninklijk Theater Carré, georganiseerd door de Stichting Juni Gala.
  • Tevens is er de terugkerende vraag naar de CD ‘The Sound of Life’ van Ingeborg; de opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de Stichting. Ook te bestellen via de website http://www.thesoundoflife.com/ à minimaal €15,- (inclusief portokosten)
  • Naast directe financiële sponsoring is er sprake van sponsoring in natura.  Voorbeelden zijn het prachtige wandkleed op de nieuwe locatie van het IDC, de bouw en het onderhoud van de server waar de Ingeborg Douwes Stichting website op draait.
  • Sponsorloop “Fans 4 Charity” – Op zaterdag 30 juni 2007 is er ten bate van de Ingeborg Douwes Stichting op het Sportpark Sloten te Amsterdam een sponsorloop gehouden.
  • Het Benefietconcert op 2 november 2007 in het Spant te Bussum met het Brabants Orkest werd een daverend succes!

De Stichting is haar donateurs, sponsors en vrijwilligers grote dank verschuldigd voor hun bijdragen, inzet en voortdurende toewijding.